STUDIO22

PRAVILA NAGRADNOG TAKMIČENJA

„INSPIRED BY YOU“

Svrha ovih pravila je da osigura jednakost za sve učesnike kao i jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uslova navedenih u pravilima.

Dan objave i stupanja na snagu: 17.10.2022.

Pre početka postupka prijave za učestvovanje u predmetnom nagradnom takmičenju (u nastavku „Konkurs“), molimo pročitajte ova Pravila nagradnog takmičenja (u nastavku „Pravila“):

Član 1. Organizator i Administrator

Organizator Takmičenja pod nazivom „INSPIRED BY YOU“  je Samsung Electronics Austria GmbH, Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd (Novi Beograd Omladinskih brigada 90v, Novi Beograd, Republika Srbija) u daljem tekstu „Organizator“.

Administrator Konkursa je agencija XYZ Communications d.o.o. (Žarka Vukovića Pucara 49, 11000 Beograd, PIB:109878060), dalje u tekstu “Administrator“.

Konkurs se priređuje u cilju promocije Samsung Galaxy Z Flip4 5G pametnog telefona.

Član 2. Trajanje i lokacija

Konkurs počinje 17. oktobra 2022. godine i traje do 23. novembra 2022. godine.

Pravila Konkusa će biti objavljena na web stranici: https://special.buro247.rs/inspired-by-you/

Objava 3 pobednika  od svih učesnika koji su učestvovali i prijavili se, će biti dana 29. novembra 2022. godine u 12:00 sati na web stranici https://special.buro247.rs/inspired-by-you/ putem objave dobitnih radova te će se potom pobednici kontaktirati telefonskim putem na broj telefona ispunjen u aplikacijskoj formi za učestvovanje.

Učestvovanjem u Konkursu učesnici prihvataju ova Pravila.

Član 3. Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u Konkursu imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina koje su građani Republike Srbije. Svaki učesnik u Konkursu može učestvovati jednom i može osvojiti samo jednu nagradu. U nagradnom Konkursu ne mogu učestvovati zaposlenici Organizatora nagradnog konkursa Samsung Electronics Austria GmbH Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd (Novi Beograd Omladinskih brigada 90v, Novi Beograd) Administratora XYZ Communications d.o.o. kao ni članovi njihove uže porodice, te partneri i potpartneri partnera koji su u vezi s ovim Konkursom.

Član 4. Način učestvovanja

Učesnici Konkursa takmiče se u kreativnosti i ideji za osmišljavanje dodatka za Samsung Galaxy Z Flip4 pametni telefon te u kreativnosti i promišljenosti oko funkcionalnosti gadgeta u poređenju sa specifikacijama telefona sa naglaskom da dodatak mora biti funkcionalan uz pametni telefon.

Kako bi učestvovali u predmetnom nagradnom konkursu učesnik se mora prijaviti putem  web stranice https://special.buro247.rs/inspired-by-you/ potom prilikom prijave upisati svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt broj telefona, kontakt email adresa).

Prijava za učestvovanje u predmetnom nagradnom konkursu mora biti izvršena u periodu od 17. oktobra 2022. do 23. novembra 2022.

Prijavom na Konkurs učesnici prihvataju ova Pravila te su saglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i inicijali prezimena mogu javno objaviti od strane Organizatora i Administratora.

U konkurenciju za osvajanje nagrade ulaze sve prijavljene osobe koje su zadovoljile uslove ovih Pravila.

Prijavom za učestvovanje u Konkursu, učesnici prihvataju ova pravila.

Član 5. Izbor dobitnika

Odluku o dobitnicima nagrada donosi komisija sastavljena od tri člana žirija koji će nakon završenog konkursa da odaberu 3 najkreativnija rada.

Član 6. Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo u bilo kom trenutku diskvalifikovati učesnike u sledećim slučajevima:

  • Učesnike koji prekrše ova Pravila
  • Učesnike koji nisu ispunili sve korake kvalifikacija za Konkurs.

Organizator takođe ima pravo bez obrazloženja da ukloni sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vređanje na rasnoj, verskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj proceni. Ukoliko sadržaj kreiran od strane Učesnika krši prava, patente ili zaštićene znakove trećih osoba Organizator ima pravo takve sadržaje da ukloni bez obrazloženja.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo koje posledice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane učesnika i zloupotrebe ustava pri funkcioniranju takmičenja na štetu učesnika ili treće osobe.

Organizator i izabrani Administrator nagradnog takmičenja su ovlašćeni na temelju diskrecione procene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalifikovati bilo kog učesnika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Srbiji ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Učesnici nagradnog takmičenja, prihvatanjem pravila učestvovanja, se u potpunosti  odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla da nastane prilikom ispunjenja zadatka/kriterijuma koji su propisani ovim pravilima.

Organizator u svakom trenutku zadržava pravo provere, prema sopstvenom nahođenju, ispunjava li neki učesnik uslove učestovanja (uključujući njegovu starost i prebivalište).

Učestvovanje je lično. Identiteti stvoreni isključivo radi izmene, falsifikovanja ili manipulisanja parametrima relevantnim za nagradni konkurs, kao i nepošteno učestvovanje u bilo kom drugom obliku, zabranjeno je i neće se prihvatiti.

U slučaju da dobitnik:

  • ne odgovori na obaveštenje o osvajanju nagrade u roku od pet dana;
  • ne ispunjava ovde navedene uslove i odredbe;
  • nije naveo tačan, valjan i potpun kontakt broj mobilnog telefona i/ili ostale podatke;
  • nije u stanju da primi nagradu kako je ovde navedeno iz nekog razloga,

dobitnik gubi pravo na nagradu te će u slučaju iznad navedenih razloga, nagrada biti dodeljena sledećem odabranom dobitniku prema kriterijumima navedenim u Pravilima.

Nagrada nije prenosiva ni zamenjiva i ne može se zameniti za gotovinu ili neki drugi oblik kompenzacije, u celosti ili delimično.

Organizator i Administrator ne prihvataju odgovornost za zakasnele, nepotpune, neispravno predate, neispravne ili neispravno upućene prijave, zahteve ili korespondenciju zbog greške, propusta, izmene, neovlašćenog rukovanja, brisanja, krađe, uništavanja, greške u komunikaciji ili na neki drugi način. Isto važi za podatke o adresi koje navedi učesnik, koji su netačni, neispravni ili na neki drugi način pogrešni.

Kako bi se izbegla sumnja, učesnik je odgovoran za pravovremeni odaziv na poziv Organizatora/Administratora o osvajanju nagrade kako bi se osiguralo da je primio poziv. Organizator/Administrator nisu odgovorni za učesnikovo zakasnelo potraživanje nagrade ako iz nekog razloga ne odgovori na upućeni poziv u naznačenom roku.

Organizator ima pravo uz javno obaveštenje jednostrano otkazati nagradni konkurs u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Višom silom će se posebno, ali ne i isključivo, smatrati proglašenje epidemije zarazne bolesti na teritoriju Republike Srbije ili delom teritorija, proglašenje vanrednog stanja i druge mere donete od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju provođenje nagradnog konkursa i/ili dodelu i preuzimanje nagrada.

Ukoliko nastane neka od gore navedenih okolnosti dodeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Organizatora, te će Organizator javno objaviti razloge koji su doveli do prekida nagradnog konkursa i isporuke nagrada.

Prihvatanjem ovih Pravila, svi učesnici ovog konkursa, daju u korist pravo isključivog iskorišćavanja autorskih prava na prijavljene radove tako da ovlašćuju Organizatora da prijavljene radove (uz navedene inicijale imena i prezimena autora rada) oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tokom neograničenog vremena u neograničenoj količini i broju izdanja na celoj teritoriju Republike Srbije, skladno ovim Pravilima te na online kanalima. Učesnici nagradnog konkursa prihvataju da se svi podaci i materijali dobiveni tokom prijave na nagradni konkurs iskoriste u promotivne svrhe, a s ciljem dobijanja publiciteta i promocije. Učesnik nagradnog takmičenja izričito potvrđuje i izjavljuje da čitava prijava predstavlja njegovo autorsko delo.

U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano za oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, učesnik nagradnog konkursa koji je prijavio materijal se obvezuje da pridruži se takvom postupku te potraživanja iz istog zahteva preuzme na sebe te brani Organizatora od svakog zahteva postavljenog u takvom postupku te istima da nadoknadi sve troškove koji bi im mogli nastati usled takvog zahteva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje da obavesti učesnika nagradnog konkursa prijavljenog materijala o pokretanju bilo kog takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada primi obaveštenje o pokretanju .

Organizator je ovlašćen sam da radi određene izmene, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformisanje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtev Učesnika nagradnog konkursa prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva saglasnost ili odobrenje Učesnika.

Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade i obavezno uklanjanje ličnih podataka koji nisu neophodni u cilju ispunjenja obaveza od strane Organizatora u vidu provedbe nagradnog takmičenja, mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (štampani promo materijal, televizija, novine, internet…).

Učesnici se prijavom na konkurs odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kojoj osnovi.

Član 7. Rezultati konkursa

Objava 3 dobitnika, od svih učesnika koji su učestvovali i prijavili se, biće dana 29. decembra 2022. godine u 12:00 sati na web stranici https://special.buro247.rs/inspired-by-you/ putem objave dobitnih radova i imena i inicijala prezimena pobednika potom će dobitnici biti obavešteni putem telefonskog poziva kako bi podelili svoje lične podatke za dostavu osvojene nagrade ili dogovorili preuzimanje u XYZ Communication d.o.o. agenciji, Žarka Vukovića Pucara 49, 11000 Beograd.

Član 8. Nagrade

Učesnici u ovom nagradnom Konkursu mogu osvojiti, skladno ovim Pravilima, niže navedene nagrade:

1. nagrada – 1 x Nagradno putovanje u Milano, predstonicu mode i dizajna u vrednosti 150.000,00 dinara kao i  jedan dan na Milano Fashion Week 2023. u sklopu nagradnog putovanja i 1 x Galaxy Z Flip4 preklopni pametni telefon

2. nagrada –  1 x Galaxy Watch5 pametni sat i 1 x Galaxy Buds2 Pro pametne slušalice

3.nagrada – 1 x Galaxy Watch5 pametni sat i 1 x Galaxy Buds2 Pro pametne slušalice

Dobitnici nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one za koju su se takmičili i osvojili u postupku skladno ovim Pravilima.

Nagrada se ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može preneti na drugu osobu po preuzimanju nagrade.

Član 9. Predaja nagrade

Nagrada će dobitnicima biti dostavljena putem preporučene pošte sa povratnicom ili ličnim preuzimanjem u XYZ Communication d.o.o. agenciji, Žarka Vukovića Pucara 49, 11000 Beograd

Dobitnike će o dobitku obavestiti Administrator pismeno u roku od 8 dana od proglašenja dobitnika, kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.

Dobitnik će sarađivati s Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Organizator će osigurati nagradu, te će ispuniti sve zakonske obveze vezane uz iste.

Nagrade se isključivo mogu dostaviti tj. ostvariti na adresu na području  Republike Srbije.

Nagrade će biti dostavljene/isporučene od strane Administratora najkasnije u roku od 30 dana od datuma odabira dobitnika.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Organizator/Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a, e-maila ili pošte), Organizator/Administrator će koristiti poštansku povratnicu kao dokaz.

Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora i Administratora nagradnog Konkursa prema dobitnicima te se nagrada ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može preneti na drugu osobu po preuzimanju nagrade. Organizator neće podeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim Pravilima.

Član 10. Zaštita ličnih podataka

Učesnici prihvataju aktuelna službena pravila prijavom za učestovanje u nagradnom konkursu.

Vođa obrade ličnih podataka učesnika nagradnog konkursa je Samsung Electronics Austria GmbH, Novi Beograd.

Učestvovanjem u nagradnom konkursu svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, i u vezi s tim se obaveštava:

  • da se njegovi lični podaci koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu s Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka EU 2016/679 i da isti mogu biti korišćeni samo u cilju ispunjenja obaveza od strane Organizatora u vidu sprovodjenja nagradnog konkursa. U pogledu ličnih podataka za dobitnike nagrada će biti prikupljani: ime, prezime, adresa, broj mobilnog telefona. Organizator će od svih učesnika prikupljati ime, prezime, grad i broj telefona, a isključivo u cilju obaveštenja istih o osvojenim nagradama odnosno utvrđivanju ispravnosti prijave u skladu sa nagradnim konkursom.
  • Vođa obrade obrađuje lične podatke učesnika nagradnog konkursa isključivo u svrhu sprovođenja nagradnog konkursa na području Republike Srbije, ograničavajući obradu na vremenski period od 120 dana, počevši od dana završetka nagradnog konkursa navedenog u Pravilima nagradnog konkursa, nakon čega će lični podaci biti obrisani.

Učestvovanjem u nagradnom konkursu svaki učesnik prihvata prava i obveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnik nagrade takođe pristaje:

  • da se njegovi lični podaci koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu s Opštim zakonom o zaštiti ličnih podataka EU 2016/679 i zakonom o računovodstvu vezano za isporuku nagrade na rok od 11 godina i da isti (samo ime, prezime i grad) mogu biti objavljeni u vezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada, u svrhu javne obavesti o rezultatima nagradnog i konkursa.

Učesnici se izričito slažu da će njihovi registrovani lični podaci biti prikupljani i čuvani u bazi podataka Administratora i Organizatora nagradnog konkursa. Osim toga, učesnici se slažu da Administrator i Organizator mogu da upravljaju njihovim ličnim podacima bez ikakve naknade u svrhu izvršavanja ovog nagradnog konkursa.

Administrator i Organizator obrađuju sve lične podatke u skladu sa odredbama Opšteg zakona o zaštiti ličnih podataka (EU) 2016/679.

Dostava podataka od strane učesnika nagradnog konkursa je dobrovoljna, no potrebna kako bi učesnik mogao učestvoati u nagradnom konkursu. U slučaju da učesnik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Vođi obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kojem trenutku kontaktira Vođu obrade na adresu e-pošte: dataprotection.sead@samsung.com ili pismenim putem na adresu: Samsung Electronics Austria GmbH, Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd (Novi Beograd Omladinskih brigada 90v, Novi Beograd, Republika Srbija. Pismenim zahtevom upućenim na adresu Vođe obrade može se zatražiti i ispravak podataka te informacija o upravljanju podacima, a učesnik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče dozvolu, a da to ne utiče na zakonitost obrade koja se temeljila na dozvoli pre nego što je ona povučena. Učesnici se u završnici mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka ili merodavnom sudu, ukoliko se ne slažu s odlukom ili radom Vođe obrade.

Prijavom u nagradni konkurs ulesnici su suglasni da Administrator, kao izvršitelj obrade ličnih podataka, te kao izabrani Administrator baze podataka od strane Organizatora, može obrađivati podatke u svrhu provođenja nagradnog konkursa.

Vođa obrade ličnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim subjektima uključenim u sprovođenje nagradnog konkursa.

Nakon 60 dana od dana zadnjeg proglašenja dobitnika nagradnog konkursa, Organizator neće primati nikakve pritužbe vezane za konkurs.

U slučaju pravnog spora između Organizatora i učesnika nadležan je Opšti sud u Beogradu.

U Beogradu, 17. oktobra 2022.

Samsung Electronics Austria GmbH, Novi Beograd

Organizator

SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH, BEOGRAD

PRAVILA O PRIVATNOSTI

Stupa na snagu: maj 2018.

U društvu Samsung Electronics Austria GmbH, u Beogradu i našim povezanim društvima („Samsung“, „mi“, „nas“, „naš“) znamo koliko je privatnost važna našim zaposlenicima, dobavljačima, klijentima i svima drugima s kojima surađujemo, pa se trudimo biti jasni u vezi s tim kako prikupljamo, koristimo, otkrivamo, prenosimo i pohranjujemo osobne podatke.

U nastavku slijede glavna pitanja koja su obuhvaćena našim Pravilima o privatnosti.

1. Područje primene i svrha

2. Odgovornost za usklađenost

3. Definicije

4. Načela Opšteg zakona o zaštiti podataka

5. Posebne kategorije ličnih podataka

6. Deljenje ličnih podataka (uključujući prijenos podataka izvan EGP-a)

7. Izrada profila i automatsko donošenje odluka

8. Direktni marketing

9. Prava ispitanika

10. Povreda ličnih podataka

11. Ažuriranje Pravila

12. Korisni podaci za kontakt

1.         Područje primene i svrha

Ovim dokumentom utvrđuju se pravila zaštite podataka i zakonski uslovi koje je potrebno ispuniti, a koji se odnose na dobijanje, postupanje, obradu, skladištenje, prenos i uništavanje ličnih podataka.

Vrste podatka koje ćemo možda obrađivati uključuju detalje o sadašnjim, prošlim i potencijalnim budućim članovima osoblja, dobavljačima, klijentima i svima onima s kojima komuniciramo.  Podaci koji se čuvaju na papiru, računaru ili nekom drugom mediju podležu pravnim zaštitnim merama utvrđenima u Opštom zakonu o zaštiti podataka („GDPR“) i merodavnom pravu za zaštitu podataka kojima se nameću ograničenja načina na koje smemo koristiti spomenute podatke.

Održavanje najviših standarda u našem postupanju s ličnim podacima kolektivna je i individualna odgovornost te se ova Pravila primenjuju na načine dobijanja, korišćenja, skladištenja, brisanja i drugih oblika obrade ličnih podataka s kojima se susrećemo u našem poslovanju. Ona uključuju opširni sažetak glavnih obaveza zaštite podataka koja se primenjuju na nas kao organizaciju.

Ova Pravila o privatnosti primenjuju se na sve Samsungove zaposlene i druge pružaoce usluga Samsungu (uključujući, ali se ne ograničavajući na izvođače radova i agencijske radnike) (zajednički: „članovi osoblja“).  Svi članovi osoblja dužni su da razumeju i pridržavaju se ovih Pravila u pogledu bilo kakvih ličnih podataka kojima imaju pristup u svom radu.

Članovi osoblja takođe će biti dužni proći obuku u vezi s ovim i srodnim pravilima na zahtev Samsunga.

2.         Odgovornost za usklađenost

Za nadgledanje provođenja zaštite podataka i poštovanja ovih Pravila odgovoran je službenik za zaštitu podataka čiji se podaci za kontakt nalaze na kraju ovih Pravila.

Osobe na rukovodećim pozicijama odgovorne su za to da članovi njihovih timova poštuju pravila zaštite podataka.

3. Definicije

Podaci iz kaznenih evidencija odnose se na kaznena dela koje je osoba počinila i optužbe koje su joj izrečene.

Vodje obrade su osobe ili organizacije koje određuju svrhu i način obrade ličnih podataka.  Njihova je dužnost da utvrde prakse i pravila koja će biti u skladu s Opštim zakonom o zaštiti podataka.  Mi smo vodje obrade svih ličnih podataka koji se koriste u našem poslovanju. Naši dobavljači, savetnici i izvođači radova takođe mogu biti vodje obrade.

Ispitanici u smislu ovih Pravila podrazumevaju sve žive pojedince čijim ličnim podacima raspolažemo, uključujući sadašnje, prošle i potencijalne klijente, dobavljače, agente, ulagače te članove našeg osoblja.  Svi ispitanici imaju zakonska prava u pogledu svojih ličnih podataka.

Lični podaci su podaci koji se odnose na živog pojedinca čiji se identitet može utvrditi na temelju tih podataka (ili na temelju tih i drugih podataka koje posedujemo). Lični  podaci mogu biti činjenice (Na primer: ime, adresa ili datum rođenja) ili mišljenja (na primer procena radnog učinka).  Definicija ličnih podataka u Opštem zakonu o zaštiti podataka i merodavnom pravu za zaštitu podataka vrlo je široka, pa je u skladu s time pod lične podatke moguće svrstati jako puno identifikatora.  Ovo uključuje ime, identifikacijski broj i podatke o lokaciji.

Obrada je bilo koji postupak koji uključuje upotrebu osobnih podataka.  Uključuje dobijanje, korištenje, pregled, pristup, beženje ili posedovanje podataka ili obavljanje jedne radnje ili skupa radnji u vezi s podacima, uključujući njihovu organizaciju, ispravljanje, pronalaženje, upotrebu, otkrivanje, brisanje ili uništavanje.  Obrada takođe podrazumeva prenos ličnih podataka trećim osobama.

Podaci posebnih kategorija (prethodno znani kao osetljivi lični podaci) uključuju podatke o rasnom ili etničkom poreklu osobe, njenim političkim mišljenjima, verskim ili sličnim uverenjima, članstvu u sindikatu, fizičkom ili mentalnom zdravlju ili stanju i polnom životu te genetske i biometrijske podatke u svrhu identifikacije pojedinca.

4. Načela Opšteg zakona o zaštiti podataka

Svako ko vrši obradu podataka mora poštovati provodna načela dobre prakse utvrđena u Opštem zakonu o zaštiti podataka kojih će se Samsung pridržavati na sledeće načine:

•           Lične ćemo podatke obrađivati zakonito, pošteno i transparentno (videti pod „zakonitost, poštenost i transparentnost”).

•           Lične ćemo podatke prikupljati u posebne, izričite i zakonite svrhe te ih nećemo obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama (videti pod „ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka“).

•           Obrađivaćemo lične podatke koji su primereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju (videti pod „ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka“).

•           Pobrinućemo se da lični podaci budu tačni i prema potrebi ažurni; ako su podaci netačni, preduzećemo svaku razumnu meru kako bi oni bili bez odlaganja izbrisani ili ispravljeni, uzimajući u obzir svrhe u koje se ti podaci obrađuju (videti pod „tačnost“).

•Lične podatke ćemo čuvati u onom obliku koji omogućuje identifikaciju pojedinca na kojeg se oni odnose samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju (videti pod „ograničenje skadištenja“).

•           Primenjivaćemo odgovarajuće tehničke ili organizacijske mere kojima se osigurava sigurnost ličnih podataka, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (videti pod „celovitost i poverljivost”).

U nastavku slede dodatne informacije o svakom od ovih načela.

4.1. Zakonitost, poštenost i transparentnost

Cilj merodavnog prava o zaštiti ličnih podataka nije sprečiti obradu ličnih podataka, već osigurati da se to čini pošteno i bez negativnog učinka na prava ispitanika.

Obrada ličnih podataka zakonita je ako je ispunjen jedan od zakonskih uslova obrade.  Ovi zakonski uslovi uključuju sledeće: ispitanik je izričito i slobodno dao privolu za obradu; obrada je propisana zakonom; obrada je nužna za izvršavanje ugovora koji smo sklopili s ispitanikom; obrada je nužna za potrebe zakonitih interesa Samsunga ili strane kojoj su podaci otkriveni (osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava ili slobode pojedinca). Pre početka obrade ličnih podataka (primer, pre prikupljanja ličnih podataka od pojedinca) razmatramo razloge za prikupljanje podataka i zašto su nam oni potrebni.  Takođe utvrđujemo pravnu osnovu koja nam omogućuje zakonito dobijanje i obradu podataka.

Ispitaniku je, u skladu sa zakonom, potrebno dostaviti određene informacije, uključujući (ali ne se ograničavajući na) sledeće: ko je vodja obrade (u ovom slučaju to smo mi, Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd, Novi Beograd, adresa Omladinskih brigada 90v, Republika Srbija); svrhe radi kojih ćemo obrađivati podatke, pravnu osnovu za obradu, identitet osoba kojima podaci mogu biti otkriveni ili preneseni i prava ispitanika u vezi s njihovim ličnim podacima.  Ove informacije moraju biti sadržane u odgovarajućoj obaveštenju o privatnosti podataka ili izjavi o poštenoj obradi podataka

4.2. Ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka

Lični podaci mogu se obrađivati samo radi određenih svrha o kojima je ispitanik bio obavešten prilikom prvog prikupljanja podataka ili u druge svrhe koje su izričito dopuštene merodavnim pravom o zaštiti podataka. To znači da se lični podaci ne smeju prikupljati u jedne, a koristiti u druge svrhe. Ako je potrebno promeniti svrhu radi koje se lični podaci obrađuju, ispitanik mora biti obavešten o novoj svrsi pre početka bilo kakve obrade.

4.3. Tačnost

Lični podaci moraju biti tačni i ažurni. Neispravni podaci ili podaci koji dovode u zabludu nisu tačni, pa je stoga potrebno preduzeti korake u svrhu provere tačnosti svih ličnih podataka u trenutku njihovog prikupljanja te nakon toga u redovnim vremenskim razmacima. Netačne ili neažurne podatke potrebno je uništiti. 

4.4. Ograničenje skladištenja

Lične podatke potrebno je čuvati u obliku koji ne omogućava identifikaciju pojedinca na kojeg se oni odnose samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se lični podaci prikupljaju. To znači da je podatke potrebno uništiti ili izbrisati iz naše baze kad oni više nisu potrebni, a osobne podatke potrebno je sakriti.

Nakon isteka perioda čuvanja, evidencija koja sadrži osobne podatke biće uklonjena na siguran način i uništena, osim u slučaju kada postoji opravdan poslovni razlog za njeno zadržavanje i nakon ovog perioda (primer, ispitanik je pokrenuo spor protiv nas i zadržani lični podaci relevantni su za taj spor).

4.5. Celovitost i poverljivost

Dužni smo preduzeti odgovarajuće mere zaštite protiv nezakonite ili neovlašćene obrade ličnih podataka te protiv njihovog slučajnog gubitka ili oštećenja. Ispitanici mogu pred sudom da pokrenu postupak za dobijanje naknade za štetu nastalu usled gubitka ličnih podataka.

Očuvanje sigurnosti podataka podrazumijeva osiguravanje poverljivosti, celovitosti i dostupnosti ličnih podataka koje se definišu kako sledi:

a)         Poverljivost znači da pristup ličnim podacima imaju samo one osobe koje su ovlašćene za njihovo korišćenje.

b)         Celovitost znači da lični podaci moraju biti tačni i prikladni za svrhe u koje se obrađuju te pouzdani za svoj vek trajanja (odnosno, neovlašćene osobe ne smeju izmeniti te podatke).

c)         Dostupnost znači da ovlašćeni korisnici imaju mogućnost pristupa podacima ako su im oni neophodni za odobrene svrhe. Stoga je lične podatke, umesto na pojedinim ličnim računarima, potrebno čuvati u našem centralnom računarskom sistemu.

Sigurnosni postupci uključuju:

a)         Kontrole pri ulazu. Prijavljivanje neznanca u prostorijama sa kontrolisanim ulazom.

b)         Sigurne stolove i ormare na zaključavanje. Zaključavanje stolova i ormara ako se u njima čuvaju poverljive informacije bilo koje vrste. (Lični podaci uvek se smatraju poverljivima).

c)         Načine uništavanja. Papirne dokumente potrebno je izrezati. Diskove i kompaktne diskove samo za čitanje (CD-ROM) potrebno je fizički uništiti onda kada oni više nisu potrebni.

d)         Opremu. Samsungovi članovi osoblja dužni su da osiguraju da poverljive informacije prolaznicima nisu vidljive na ekranima te da se odjave sa ličnog računara kad ga ostavljaju bez nadzora.

Samsung se pridržava svih postupaka i koristi sve raspoložive tehnologije kako bi se očuvala sigurnost svih ličnih podataka od trenutka njihovog prikupljanja pa sve do njihovog uništenja. U praksi to znači sledeće:

            Može se pristupiti samo onim ličnim podacima za koje postoji dopuštenje te samo u odobrene svrhe.

b)         Nijednoj drugoj osobi (uključujući i druge Samsungove članove osoblja) ne sme se omogućiti pristup ličnim podacima, osim ako imaju odgovarajuće dopuštenje za to.

c)         Lični podaci se štite primer poštovanjem pravila o pristupu prostorijama, pristupu računaru, zaštitom pomoću lozinke i enkripcijom, omogućavanjem sigurno skladištenje podataka i njihovog uništavanja, te drugim merama sigurnosti utvrđenim u Samsungovim pravilima o sigurnosti podataka.

d)         Lične podatke (uključujući i lične podatke u spisima) ili uređaje koji sadrže lične podatke (ili uređaje koje je moguće upotrebiti kako bi se pristupilo ličnim podacima) ne iznosi se iz Samsungovih prostorija, osim ako su poduzete odgovarajuće mere sigurnosti (primer, pseudonomizacija, enkripcija ili zaštita lozinkom) radi zaštite podataka i uređaja.

e)         Lične podatke se ne skladišti na lokalnom disku ili ličnom uređaju koji se upotrebljavaju u radne svrhe.

5. Posebne kategorije ličnih podataka

Povremeno ćemo možda morati obrađivati posebne kategorije ličnih podataka.

Posebne kategorije lični podataka obrađivaćemo samo onda kada za to imamo pravnu osnovu (videti u Odeljku 5 ovih Pravila) i kada se primenjuje jedan od posebnih uslova za obradu podataka posebnih kategorija. Posebni uslovi uključuju, ali se ne ograničavaju na sledeće:

a)          Ispitanik je dao izričitu dozvolu za obradu.

b)         Obrada je nužna za potrebe ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza Samsunga ili ispitanika u području radnog prava.

c)         Obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika, a ispitanik je fizički nesposoban dati pristanak.

d)         Obrada se odnosi na podatke za koje je očigledno da ih je objavio ispitanik.

e)         Obrada je nužna za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.

f)          Obrada je nužna za potrebe od značajnog javnog interesa.

Posebne kategorije osobnih podataka neće se obrađivati:

a)         sve dok se ne obavi procena učinka prikupljanja i

b)         dok se osobu na koju se odnose lični podaci na prikladan način ne obavesti (izjavom o zaštiti privatnosti ili na drugi način) o prirodi obrade, svrha radi kojih i pravne osnove na temelju koje se ona vrši.

6. Deljenje ličnih podataka (uključujući prenos podataka izvan EEP-a)

Lični podaci mogu se prenositi samo trećoj strani kao pružatelju usluga koja pristaje pridržavati se potrebnih pravila i postupaka i ispunjavati sve relevantne ugovorne odredbe koje od nje zahtevamo te koja na zahtev pristaje na implementaciju odgovarajućih mera.

Lični podaci mogu se podeliti s drugim članom osoblja naše grupe (koja uključuje naša društva kćeri i naše nadređeno društvo skupa s njegovim društvima kćerima) samo ako su primatelju takvi podaci neophodni za potrebe posla, a prenos je u skladu s primenjivim ograničenjima prekograničnog prenosa (videti u nastavku).

Zakonodavstvo o zaštiti podataka ograničava prenos podataka u zemlje izvan Evropskog ekonomskog prostora („EEP”) kako se ne bi ugrozio traženi nivo zaštite podataka.  Lični podaci koji potiču iz jedne zemlje prenose se preko granice ako se dostavlja, šalje, vrši uvid u njih ili im se pristupa u nekoj drugoj zemlji.  Pre prekograničnog prenosa ličnih podataka proveriće se jesu li za to zadovoljeni svi potrebni uslovi.

7. Izrada profila i automatsko donošenje odluka

Postoje značajna ograničenja u pogledu okolnosti u kojima je moguće doneti automatsku odluku o pojedincima (radi se o odluci koja se donosi isključivo automatski, bez ikakvog uplitanja čoveka).  Ovo vredi i za izradu profila (radi se o automatskoj obradi ličnih podataka za ocenu određenih aspekata u vezi s pojedincem, primer da bi li pojedincu bili zanimljivi određeni proizvodi).

Ova vrsta odlučivanja moguća je samo radi izvršavanja ugovora, onda kada je to dopušteno zakonom ili ako je pojedinac na to dao izričitu dozvolu.  Pojedinci imaju pravo na informacije o donošenju odluka te imaju određena prava o kojima moraju biti obavešteni, uključujući pravo na zahtevanje ljudske intervencije ili pravo na osporavanje odluke, a za ovu vrstu odlučivanja takođe postoje stroga ograničenja u vezi s korišćenjem posebnih kategorija ličnih podataka.

Svaka aktivnost izrade profila biće sprovedena potpuno u skladu s merodavnim zakonodavstvom.

8. Direktni marketing

Postoje strogi zahtevi zaštite podataka u vezi s direktnim marketingom koji je usmeren na naše klijente te pritom sledimo sve smernice koje se odnose na nas.

9. Prava ispitanika

Lični podaci  se obrađuju u skladu s pravima ispitanika.  Ispitanici imaju sledeća prava:

a)         Ako su dali dozvolu na obradu, oni mogu u bilo kom trenutku povući tu dozvolu (ovo mora biti jednako jednostavno kao i njeno davanje).

b)         Imaju pravo na jasne, transparentne i lako razumljive informacije o načinima upotrebe njihovih ličnih podataka (upravo zbog toga i pružamo izjavu o privatnosti podataka).

c)         Imaju pravo da zatraže pristup svim podacima u posedu voditelja obrade koji se odnose na njih.

d)         Imaju pravo da zatraže da se netačni podaci izmene i isprave.

e)         Imaju pravo da zahtevaju brisanje podataka koji se odnose na njih a koji se nalaze u posedu voditelja obrade ako su za to ispunjeni određeni uslovi utvrđeni primenjivim pravom.

f)          Imaju pravo da zahtevaju ograničavanje obrade u slučajevima kada su za to ispunjeni određeni uslovi utvrđeni primenjivim pravom. 

g)         Imaju pravo da zahtevaju prenos podataka drugom vodji obrade ako su za to ispunjeni određeni uslovi utvrđeni primenjivim pravom.

h)         Imaju pravo da ulože prigovor na obradu ličnih podataka ako su za to ispunjeni određeni uslovi utvrđeni primenjivim pravom o zaštiti podataka.

i)          Imaju pravo da se na njih ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatskoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na njih ili na sličan način značajno na njih utiče, osim ako su dali izričitu dozvolu za to ili ako je to neophodno za sklapanje ili izvršavanje ugovora s njima.

j)          Imaju pravo na žalbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka u vezi s našom obradom podataka (podaci za kontakt nalaze se u nastavku), iako bismo voleli podstaći ispitanika da se u slučaju bilo kakvih nedoumica najpre obrati nama kako bismo mi pokušali rešiti problem.

Ako ispitanik želi da ostvari neko od svojih prava, treba se obratiti Službi za zaštitu podataka. Možda će biti potrebno da poduzme odgovarajuće korake radi utvrđivanja identiteta osobe koja podnosi zahtev.

Službeni zahtev ispitanika (podnosioca zahteva) za pristup ličnim podacima koji se odnose na njega i koji se nalaze u posedu beogradskog ogranka Samsung Electronics Austria GmbH može se podneti u pisanom obliku putem obrasca u Prilogu 2 (obrazac Zahteva ispitanika za pristup ličnim podacima).  Međutim, zahtev ispitanika za pristup ličnim podacima ne mora nužno biti služben niti on mora biti podnet u pisanom obliku (pristup ličnim podacima moguće je zatražiti na društvenim mrežama ili telefonski).  Svaki član osoblja koji primi zahtev za pristup ličnim podacima (bez obzira na to je li on podnet na dostupnom obrascu ili ne) bez odlaganja će proslediti zahtev službeniku za zaštitu podataka i/ili pravnoj službi i službi za praćenje usklađenosti. 

Službenik za zaštitu podataka će, osim u iznimnim slučajevima, odgovoriti na zahtev u roku od 30 dana od njegova prijema. Ako Samsung ne može da pruži zatražene lične podatke, razlozi za to biće potpuno dokumentovani te će ispitanik biti obavešten o njima u pisanom obliku.  Ispitaniku će takođe biti dostavljeni podaci o nadležnom nadzornom telu kojem je moguće podneti žalbu, u skladu sa zahtevima merodavnog prava o zaštiti podataka.

10. Povreda ličnih podataka

Povreda ličnih podataka je kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa ličnim podacima koji su preneseni, uskladišteni ili na drugi način obrađivani.  Povreda ne mora nužno da podrazumeva otkrivanje ličnih podataka spoljnjem izvoru bez potrebnog dopuštenja, ali može da znači da je neko iznutra pristupio tim podacima bez potrebnog dopuštenja.

Neke oblike povrede dužni smo da prijavimo nadležnom regulatornom telu, a u ograničenom broju slučajeva i samim ispitanicima.

O povredi ličnih podataka ili sumnji na povredu bez odlaganja ćemo obavestiti Službu za sigurnost evropskog sedišta Samsunga, službenika za zaštitu podataka Samsung Electronics Austria GmbH Beograd (Novi Beograd)  i/ili pravnu službu i službu za praćenje usklađenosti kako bi oni mogli preduzeti neophodne mere ili po potrebi proslediti slučaj dalje.

11. Ažuriranje Pravila

Odeljak za ljudske resurse, pravna služba i služba za praćenje usklađenosti zaduženi su za održavanje, redovan pregled i ažuriranje ovih Pravila.  O ažuriranju i izmenama ovih Pravila bićete obavešteni putem oglasne table i/ili elektroničkom poštom.

12. Korisni podaci za kontakt

U vezi sa zaštitom podataka možete se obratiti na sledeću adresu:

Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd (Novi Beograd

Omladinskih brigada 90v, Novi Beograd, Republika Srbija

Adresa e-pošte: Obratite nam se na dataprotection.sead@samsung.com

Ako smatrate da naša obrada vaših ličnih podataka nije u skladu s merodavnim pravom, možete podneti pritužbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka.